strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Branżowe Porozumienie – Chłodnictwo – Klimatyzacja Pompy Ciepła


Nowe regulacje prawne związane ze stosowaniem syntetycznych czynników chłodniczych, zaliczonych do substancji szkodliwie oddziaływujących na środowisko, wywołują poważną zmianę w formie funkcjonowania chłodniczych firm serwisowych i instalacyjnych, samego personelu, inwestorów i użytkowników wyposażenia, którego działanie zależy od tych substancji oraz ograniczenia w obrocie gospodarczym.

Wchodzące uregulowania znajdują coraz powszechniejsze zrozumienie w branży chłodniczej. Już dziś blisko 80 przedsiębiorców poddało się certyfikacji spełniającej wszelkie kryteria określone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Branżowa Certyfikacja Jakości (BCJ) jest dobrym przykładem inicjatywy organizacji wychodzącej naprzeciw potrzebom spełniania gwarancji jakości, wymogów prawa jak i szerszej troski o środowisko naturalne. Pierwsze oceny pozwalają traktować BCJ za działanie na rzecz ograniczania emisji szkodliwych czynników, głównej idei nowych przepisów.

Sama Komisja Europejska, niezadowolona uzyskiwanymi rezultatami, w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia wprowadzającego certyfikację EMAS stwierdza, że tam gdzie jest to możliwe należy w większym stopniu korzystać z aktywnego udziału organizacji w propagowaniu, prowadzeniu i nadzorze nad certyfikacjami niż mniej efektywnych form zbiurokratyzowanych.

Certyfikacja przedsiebiorców, certyfikacja personelu, szkolenia, oceny skuteczności przestrzegania wymogów prawa - to są zadania dla samej branży, jej przedstawicielskich organizacji. Szeroko rozumiany nadzór jest podstawowym warunkiem skuteczności i poprawności. Bez rozwiązania tego zagadnienia nowe prawo stanie się zupełnie nieskuteczne, powieli błędy ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i będzie wyłącznie źródłem zarobkowania kilku jednostek.

Rozumiejąc potrzebę aktywnego wsparcia procesu legislacyjnego i przedłożenia kolejnej inicjatywy środowiskowej, organizacje branżowe zdecydowały o wspóldziałaniu.

Krajowe prawo stwarza wiele utrudnień w zakresie tworzenia organizacji, chociażby w związku z odrębnymi ustawami, na podstawie których te jednostki mogą funkcjonować. Dalsze ograniczenia stwarza prawo cywilne, wreszcie prawo podatkowe, a także podejście sponsorów w ramach różnych programów pomocowych, które wyraźnie jedne grupy preferuje a inne dyskryminuje. Nie ma możliwości utworzenia jednostki uniwersalnej. Jednak prawo dopuszcza współdziałanie wielu organizacji w rejestrowanej formie. Uczestnikami tej formalnej współpracy mogą być wyłącznie  osoby prawne.


W odpowiedzi na inicjatywę  >>>    Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP w Warszawie w dniu 14 lutego 2009 r. odbyło się zebranie założycielskie Branżowego Porozumienia  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła.

Deklaracje przystąpienia do Porozumienia w formie uchwał uprawnionych organów złożyły poniżej wymienione organizacje oraz upoważniły następujące osoby do reprezentowania:
1.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP,
          a.      Tomasz Wartanowicz - radca z prawem do 1 głosu
          b.      Paweł Olszewski - radca z prawem do 1 głosu
          c.      Andrzej Sokulski - radca z prawem do 1 głosu
2.       Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła,
          a.      Tadeusz Adam Głąb - radca z prawem do 1 głosu
          b.      Marek Danilczuk - radca z prawem do 1 głosu
          c.      Krzysztof Mostek - radca z prawem do 1 głosu
3.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Energetyki i Ochrony Środowiska,
          a.      Arkadiusz Matczak - radca z prawem do 3 głosów
4.       Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji,
          a.      Zbigniew Gliszczyński - radca z prawem do 3 głosów
5.       Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła
          a.      Jacek Kudyba - radca z prawem do 1 głosu
          b.      Janusz Wójcik - radca z prawem do 1 głosu
          c.      Grzegorz Pieczko - radca z prawem do 1 głosu

Zainteresowanie udziałem w organizacji zgłosiło również Krajowe Forum Chłodnictwa, lecz nie dopełniło formalności związanych z przystąpieniem.


Zebranie radców na pierwszą kadencję - lata 2009 – 2012 - dokonało wyboru Zarządu w następującym składzie:          
1.                  Krzysztof Mostek – prezes
2.                  Grzegorz Pieczko – wiceprezes
3.                  Marek Danilczuk – wiceprezes

oraz Komisji rewizyjnej w następującym składzie:
1.                  Andrzej Sokulski  –  przewodniczący
2.                  Paweł Olszewski –  członek komisji
3.                  Tadeusz Adam Głąb –  członek komisji


Celem Porozumienia jest:
1.      działanie na rzecz ekologii, rozwoju nauki i badań w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
2.      prowadzenie certyfikacji,
3.      kształcenie i szkolenie zawodowe,
4.      wspieranie współpracy organizacji branżowych,
5.      realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
1.      opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
2.      prowadzenie i zlecanie określonych prac badawczo-rozwojowych,
3.      wdrażanie programów certyfikacyjnych i nadzorowanie nad ich realizacją,
4.      prowadzenie szkolenia zawodowego i dokształcania związanego z podnoszeniem kwalifikacji, zdobywaniem wiedzy technicznej niezbędnej w pracy serwisanta, montera, operatora i inżyniera nadzoru oraz doradcy energetycznego,
5.      prowadzenie specjalistycznych kursów szkoleniowych,
6.      koordynowanie pracy organizacji członkowskich i pomoc w opracowaniu projektów przedsięwzięć krótko i długoterminowych,
7.      wsparcie prawne dla organizacji członkowskich i doradztwo techniczno-organizacyjne,
8.      stworzenie właściwego potencjału do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, odnoszących się do chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8.
Członkowie dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;  

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba prawna, posiadająca co najmniej 20 członków, której cele, zgodnie ze statutem, są zbieżne z celami Porozumienia, a chłodnictwo i klimatyzacja są głównym obszarem funkcjonowania. Członek zwyczajny nie może prowadzić działalności dla zysku.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna zainteresowana działalnością Porozumienia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.  

§ 10
. 1 Członek zwyczajny Porozumienia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Porozumienia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Porozumienia,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Porozumienia, e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Porozumienia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia,
b)   regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Porozumienia,
c)   udziału w pracach organizacji.  

§ 11.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt b,c,d,e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w pracy organów statutowych.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2.


Podczas zebrania założycielskiego omówiono udział organizacji  w realizacji zadań wynikających z aktualnych prac legislacyjnych. Postanowiono wystąpić z kompleksową oceną projektów ustawy f-gazowej do Ministerstwa Środowiska.  

Ustalono, że pierwsze zebranie Zarządu odbędzie się po uzyskaniu osobowości prawnej przez organizację.


Zarząd Porozumienia zaprasza firmy serwisowe i serwisantów układów chłodniczych do aktywnego uczestnictwa w debacie nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, do przesyłania swoich opinii z wykorzystaniem zaproponowanych ankiet.
ankieta "10 warunków"   >>>
ankieta z zapytaniem o wyposażenie techniczne firm   >>>