strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

III NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
organizacja pożytku publicznego    nr KRS 0000295344


Dnia 9 października 2009 r. o godz. 11:30, w terminie drugim, w siedzibie organizacji obrady NWZ otworzył Prezes Stowarzyszenia, kol. Tomasz Wartanowicz.

NWZ dokonało w statucie zmian służących usprawnieniu działalności organizacji.

Z kolei przedstawiono uchwalę nr 7 ws. określenia maksymalnej kwoty zobowiązań finansowych Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP oraz upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia na majątku organizacji. Określono górną granicę zadłużenia organizacji na 500 tys euro oraz upoważniono Zarząd do ustanowienia zabezpieczenia na majątku trwałym Stowarzyszenia, którego wartość wynosi aktualnie 845.781,60 zł. Uchwałę nr 7 w ósmym głosowaniu przyjęto jednomyślnie.

Nowa procedura nadawania tytułu rzeczoznawcy

Po krótkiej przerwie przystąpiono do omawiania propozycji zmiany procedury nadawania tytułu rzeczoznawcy. Sekretarz Zarządu przypomniał proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zapoznał ze stanowiskiem resortu właściwego dla spraw budownictwa w kwestii uprawnień budowlanych. Przedstawiono też opublikowane uzasadnienie do poprawki Senatu RP związanej z uprawnieniem specjalistów chłodnictwa do przeglądów pod względem efektywności energetycznej układów chłodniczych, normie prawnej będącej efektem transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ws. klasyfikacji energetycznych budynków.

W dyskusji uznano sens zaproponowanych zmian, w tym by uzyskanie tytułu wiązało się nie z oceną dorobku i umiejętności kandydata, a z egzaminem. Zwrócono uwagę na konieczność rozpatrzenia złożonych w 2009 r. wniosków o tytuł na bieżących warunkach i zaproponowano wejście uchwały w życie w styczniu 2010 r. Stąd w dziesiątym głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 9 ws. procedury nadawania tytułu rzeczoznawcy.

Następnie prezes Stowarzyszenia omówił zagadnienie promocji organizacji ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do akcji związanej z możliwością pozyskania wpłat z tytułu odpisu 1% od kwoty podatku od osób fizycznych. Kol. T. Wartanowicz podjął się prowadzenia tego zagadnienia w ramach pracy w Zarządzie i do przedstawienia konkretnych poczynań. Jednogłośnie przyjęto w jedenastym głosowaniu odpowiednią uchwałę.

W ramach dyskusji na NWZ prezentowano kwestie:
- określania efektywności energetycznej projektowanych układów,
- tryb wykorzystania agregatów do ekologicznego serwisowania  układów chłodniczych, w tym płukań i wymian olejów.

Przedstawiono wniosek, by organizacja udzielała rekomendacji członkom sporządzającym rozmaite oceny, projekty.

NWZ zakończyło obrady o 15:20