strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Opinia komisji prawnej Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji w związku publikacją Krajowego Forum Chłodnictwa pt.: "R22 po 2009 - pytania i odpowiedzi"


W związku publikacją Krajowego Forum Chłodnictwa pt.: "R22 po 2009 - pytania i odpowiedzi"
... P5: Kto jest właścicielem czynnika odzyskanego z instalacji chłodniczej?
O5:
• Właścicielem czynnika zawartego w instalacji chłodniczej jest jej operator (użytkownik).
• Operacja odzysku czynnika chłodniczego dokonywana przez firmę serwisową nie skutkuje automatycznie przeniesieniem prawa własności czynnika.
• Po odzysku czynnika pozostaje on dalej własnością użytkownika urządzenia tak długo, dopóki nie zostanie przekazany innemu podmiotowi na podstawie stosownych dokumentów.

Komisja prawna Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji stwierdza poważne wady interpretacyjne w załączonej odpowiedzi, niekorzystnej ze względu na ochronę środowiska.

Posiadanie wiąże się z prawem do dysponowania. Prawo zabrania właścicielowi urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego lub pompy ciepła bezpośredniego dostępu do czynnika z grupy HCFC lub HFC, zatem to posiadanie ma szczególny charakter i ma miejsce tylko wtedy, gdy czynnik jest wewnątrz układu chłodniczego. Właściciel nie może uczestniczyć w obrocie wymienionym czynnikiem, w żadnej z jego postaci, celem zbycia swego prawa.

Natomiast odpowiada za właściwe postępowanie z czynnikiem, w tym zapewnia, że montażu i serwisowania oraz konserwacji dokonuje jednostka certyfikowana. Ponosi też wszelkie koszty związane z wytworzeniem odpadów w związku z eksploatacją układu chłodniczego.

Zatem uprawniony serwisant, odzyskując odpadowy już czynnik z podanej grupy, staje się jego właścicielem, przy założeniu, że odzyskanie substancji było w procesie serwisowania czy konserwacji nieodzowne, a jemu samemu nie można postawić zarzutu działania w złej wierze. Prawo klasyfikuje, że każdy czynnik odzyskany (zatem o cechach odpadu) nie jest tym samym czynnikiem, który był w instalacji, mimo że nie wystąpiły poważne zmiany jego właściwości fizycznych.

Podobne stanowisko zajęła jedna z prokuratur w postępowaniu w roku 2005.
Najważniejsza jest ta nieodzowność odzysku.