strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

I Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji - relacja


27 marca 2010 r. w sali konferencyjnej hotelu Colibra w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji. Walne zostało zwołane uchwałą Rady Izby. W dniu ogłoszenia informacji o WZ liczba członków w ewidencji wynosiła 183, natomiast udział w WZ zarejestrowały 52 firmy. Sześć firm formalnie zrezygnowało z członkostwa.  

Zebranie składało się z części sprawozdawczo-wyborczej oraz programowej. Na wstępie zebrani przyjęli regulamin oraz porządek obrad. 

Część sprawozdawczą rozpoczęto od sprawozdania Rady Izby. Przedstawiono historię zmian w tym organie, sytuację organizacyjną jak i finansową w Izbie. Odczytano także sprawozdanie Zarządu Izby, który dotąd był organem wyłanianym przez Radę. Później wywiązała się dyskusja. Podkreślano, że Rada jest organem, który się nie sprawdził.  

Następnie sprawozdanie finansowe za I kadencję przedstawił prezes Zarządu. Omówiono poszczególne rodzaje kosztów funkcjonowania organizacji. Izba uzyskała na koniec roku 2009 dobry wynik finansowy wyrażający się nadwyżką wpływów nad kosztami wynoszącą 133.704,92 zł. Składki członkowskie w ogólnym budżecie mają coraz mniejsze znaczenie, a ich udział wynosi 30% przychodów.  

Sprawozdanie złożyła komisja rewizyjna i mimo słabych ocen wnosiła o udzielenie absolutorium Radzie Izby. Przedstawiła także projekt zmian w regulaminie.  

Główny Sąd Polubowny składając sprawozdanie z działalności, przedstawił kwestię wykluczeń z Izby kilku firm działających na jej szkodę. Sąd zauważył, że nikt z wykluczonych nie skorzystał z opcji wniesienia odwołania. W czasie kadencji Sąd wydał wiele interpretacji zapisów statutu. Główny Sąd Polubowny stwierdził, że w I kadencji nie nastąpiło naruszenie zapisów statutu przez żaden organ Izby.  

Następnie przystąpiono do dyskusji nad zmianami statutu. Z jednej strony zlikwidowano Radę Izby oraz wprowadzono szereg mechanizmów usprawniających pracę organizacji. Z drugiej strony dopisano rozdział o terenowej jednostce organizacyjnej w związku z nowelizacją ustawy o izbach gospodarczych (kigchik bardzo aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym w 2009 r.), co daje znaczne możliwości rozwoju Izby.  

WZ dokonało też wyboru organów Izby: zarządu, komisji rewizyjnej i sądu. Prezesem Zarządu został ponownie Andrzej Sokulski.  

Obrady WZ były bardzo owocne. W sumie przyjęto 35 uchwał. Odbyło się 35 głosowań (nad niektórymi uchwałami głosowano łącznie).  

Uregulowano m. in. kwestię nagradzania w Izbie, zwrotu zryczałtowanego kosztu uczestnictwa w zebraniach. Zmieniono wysokość składek członkowskich na 500 zł w roku 2010 i 600 zł w latach następnych. Firmy bez zatrudnienia pracowników mogą korzystać z 50% ulgi. Wpisowe pozostawiono na dotychczasowym poziomie - 300 zł.  

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji wyraziło zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (w związku z dotacjami) na łączną kwotę nieprzekraczającą wysokość dwukrotnych przychodów finansowych za rok ubiegły –  aktualnie jest to ok. 350 tys. zł.  

WZ podjęło ważną uchwałę ws. branżowej certyfikacji jakości (BCJ). WZ zwróciło się z apelem do przedsiębiorców prowadzących działalność w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła o aktywny udział w BCJ, a także do innych organizacji, w tym Krajowego Forum Chłodnictwa, Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, o wsparcie idei BCJ i bezpośredni udział w procesach weryfikacji wniosków jak i w nadzorze nad wydanymi certyfikatami. Branżowa Certyfikacja Jakości (BCJ) jest właściwym pod względem organizacyjnym i merytorycznym modelem certyfikacji, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady Europy 842/2006 oraz aktach prawnych uzupełniających.  

Omówiono projekt Krajowego systemu certyfikacji powszechnej firm, który musi obejmować kryteria, o których mowa w art. 8 rozp. 303/2008 i zapewnić weryfikację spełniania tych kryteriów w chwili wystąpienia przedsiębiorcy z wnioskiem o certyfikat jak i w okresie korzystania z certyfikatu. Izba negatywnie ocenia projekt systemu certyfikacji powszechnej firm zgłaszany przez KFCh, który oparty jest na samej deklaracji przedsiębiorcy, uznając pomysł za przeciwstawny idei regulacji f-gazowych zmierzających do ograniczenia emisji. Projekt KFCh jest też sprzeczny z interesem solidnych firm serwisowych.  

Wydawcą certyfikatów dla firm winna być jednostka zaufania publicznego. Natomiast nadzór nad certyfikacjami winien sprawować komitet, który tworzą członkowskie organizacje branżowe z uwzględnieniem parytetu udziałów w proporcji do aktywności mierzonej obrotem finansowym. Z uczestnictwa w komitecie wykluczone są organizacje, których obrót finansowy w roku poprzedzającym przystąpienie był niższy niż 100 000 zł.  

Następnie omówiono kwestię przyszłej certyfikacji firm serwisujących klimatyzacje samochodowe oraz chłodnictwo mobilne. Izba, reprezentując środowisko profesjonalnych firm serwisowych, uznaje wprowadzenie certyfikacji firm naprawiających klimatyzacje samochodowe i chłodnictwo mobilne za najważniejszy krok w kierunku rzeczywistego ograniczenia emisji szkodliwych czynników chłodniczych.  

Z kolei omówiono uchwałę ws. ogólnych warunków instalowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Uznano „Ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła” proponowane przez Krajowe Forum Chłodnictwa za niewłaściwe dla firm serwisowych. Izba domaga się respektowania regulacji unijnych, w których zdefiniowane „instalowanie” rozpoczyna się z momentem uruchomienia decyzji inwestycyjnej, co wyklucza firmy nieuprawnione do powszechnego certyfikatu f-gazowego z czynności, o których mowa w ust. 1 art. 5 Rozporządzenia (WE) 842/06, w tym z samej dostawy.

W oparciu o doświadczenie jak i przeprowadzone analizy w krajach unijnych (Hiszpania, Francja, Niemcy) należy stwierdzić, że bez uwzględniania układów mobilnych, 95% emisji do atmosfery szkodliwych czynników chłodniczych następuje z instalacji o napełnieniu powyżej 10 kg czynnika. Stąd Izba wystąpi z wnioskiem legislacyjnym do krajowych regulacji f-gazowych wprowadzającym, wzorem Hiszpanii i innych krajów unijnych, obowiązek zapewnienia, gwarantowanej właściwą umową, stałej obsługi serwisowej układów chłodniczych o napełnieniu powyżej 10 kg przez uprawnioną (certyfikowaną) firmę. 
 „operatorzy mogą użytkować stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła o napełnieniu przekraczającym 10 kg czynnika pod warunkiem, że zapewnią stały nadzór nad stanem technicznych tych urządzeń za pomocą umowy cywilno-prawnej z podmiotem posiadającym ważny certyfikat, o którym mowa w art.5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 842/2006.”  

WZ negatywnie oceniło starania inspekcji ochrony środowiska usiłującej wykluczyć ze swoich ustawowych zadań kontrolę przestrzegania prawa w odniesieniu do f-gazów.  

Środowisko firm serwisowych uznaje za fundamentalne dla osiągnięcia ograniczeń w emisji szkodliwych czynników chłodniczych wprowadzenie rekompensat za ich odzysk. Izba przygotowała odpowiedni projekt przepisu.  

Podjęto też uchwałę za wprowadzeniem rozporządzenia regulującego warunki budowy szczelnych instalacji chłodniczych. Podobne rozwiązanie prawne funkcjonuje w kilku krajach Unii, a najbardziej znane jest rozporządzenie holenderskie. Propozycja regulacji spotkała się z dużym zrozumieniem władz.

W końcowej części obrad przyjęto apel do Ministra Środowiska o podjęcie prac nad opracowaniem krajowej strategii zmierzającej do osiągnięcia celów, o których mowa w (11) motywie Rozporządzenia 842/06.  

Podjęto również uchwałę upoważniającą Zarząd do występowania z roszczeniem na podstawie pkt 2) ust. 1 art. 19.  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec przedsiębiorcy naruszającego dobre obyczaje. Do takich czynów nieuczciwej konkurencji zaliczyć należy wykonywanie zamówień na dostawy i montaż oraz prace serwisowe po zaniżonych cenach, z uszczerbkiem dla wymogów jakości i ochrony środowiska.  

Organizacja wystąpi z odpowiednim wnioskiem do sądu okręgowego w związku z zakończeniem postępowania w UOKiK przeciwko Ministrowi Infrastruktury, który ogłaszając przetarg na drodze zamówienia publicznego (nr sprawy RZP 3/10/08/PN/B, nr ogłoszenia: 236892 – 2008) w sposób świadomy, lecz nieuzasadniony stanem prawa, wprowadził ograniczenie w dostępie do realizacji zamawianego zadania poprzez stworzenie wymogu posiadania uprawnień budowlanych do montażu układu chłodniczego w systemie klimatyzacji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie odmówił racji Izbie, ale zakwestionował możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciwko innemu ministrowi tego samego rządu. Zatem WZ upoważniło zarząd do podjęcia dalszych kroków w oddzielnej uchwale.  

Po wyczerpaniu porządku obrad i złożeniu sprawozdań przez komisje mandatowo-skrutacyjną i wyborczą oraz uchwał i wniosków zamknięto formalnie obrady WZ.