strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji


Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji jest największą organizacją branżową skupiającą głównie firmy serwisowe. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Do najważniejszych działań programowych należą m. in.:
- branżowa certyfikacja jakości - BCJ - realizowana we współpracy i od nadzorem Krajowej Izby Gospodarczej   >>>
- weryfikacja kwalifikacji eksperckich w branży chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła oraz klimatyzacji samochodowej i chłodnictwa mobilnego - realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo - Technicznym Chłodnictwa i Klimatyzacji   >>>
- aktywne uczestnictwo w kształtowaniu prawnych warunków funkcjonowania branży chłodniczej  >>>
- promocja najlepszych praktyk związanych z ograniczaniem emisji szkodliwych czynników chłodniczych  >>>
- czuwanie nad poprawnością postępowań organów administracji w odniesieniu do podmiotów zrzeszonych w izbie, jak i firm serwisowych ogólnie   >>>


30.03.09 r. odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej

za zgodą GKR KIGCHIK publikujemy kilka ważniejszych, przyjętych uchwał.

Uchwała nr 3
ws.  rzekomego zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej w dniu 28.02.09 r.  
§ 1  
Komisja stwierdza brak podstaw formalnych do uznania spotkania w dniu 28.02.09 r. grupy reprezentującej byłych członków Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji za zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej.  
§ 2  
Wszelkie decyzje i uchwały podjęte przez grupę nie są ważne w organizacji.  
§ 3  
Celem ochrony interesu organizacji Komisja wnioskuje do Zarządu o podjęcie właściwych kroków prawnych wobec uczestników spotkania jak i mediów publikujących nieautoryzowane informacje.  
§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała nr 4
ws.  rozrachunków pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji a Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Chłodnictwa i Klimatyzacji  
§ 1  
Komisja stwierdza, że udział finansowy Stowarzyszenia Naukowo –Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji w kosztach funkcjonowania obu organizacji pod adresem przy ul. Astronomów 3 w Warszawie w lokalach 218 i częściowo 216 w roku 2008 wyniósł 8800 zł. Kopia bilansu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2  
Przedstawiany przez Wł. Urbańskiego zarzut finansowania Stowarzyszenia przez Krajową Izbę Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji jest całkowicie fałszywy i zmyślony.  
§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała nr 9
ws.  zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji  
§ 1  
Komisja zwraca się do Rady Izby o zwołanie Walnego Zgromadzenia w listopadzie br. oraz zapewnienie możliwości przeprowadzenia wcześniejszej dyskusji sytuacji i zmian w organizacji z wykorzystaniem uprawnienia na podstawie § 22 ust. 2 Statutu.  
§ 2  
Komisja wskazuje konieczność przeprowadzenia weryfikacji członków organizacji w oparciu o kryterium uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych, w tym składkowych wobec Izby.  
§ 3  
Komisja wskazuje na konieczność zapewnienia ładu i porządku podczas obrad WZ.  
§ 4  
Komisja wnioskuje do Głównego Sądu Polubownego uprawnionego na podstawie § 33 ust. 1 Statutu o wydanie uchwały regulującej tryb zwołania i przeprowadzenia WZ Członków.  
§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.          

Wszystkie w/w uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. GKR przyjął też sprawozdania Zarządu i Rady Izby.


Krajowa Izba Gospodarcza Chldnictwa i Klimatyzacji jest wpisana pod nr 123 na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia protestu na warunki przetargu określone na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

KIGCHIK interweniowała już w 7 przypadkach, w większości ze skutkiem pozytywnym. Głównym zastrzeżeniem wnoszonym przez Izbę było stawianie wymagań w zakresie uprawnień budowlanych przy montażu klimatyzatorów jak i sytemów klimatyzacji typu VRF.  Zdarzały się próby obejścia zastrzeżeń i powtórzenia przetargu poprzez zastąpienie określenia "klimatyzator", lub "system klimatyzacji" slowem "urządzenie" - Główny Urząd Celny.

Z podobnych powodów został skierowany wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Ministrowi Infrastruktury - sprawa w toku.

Jeśli spotkacie Państwo podobne praktyki naruszające prawo i powiązane z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych, sugerujemy przekazanie informacji do Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji - adres chik@chik.pl


Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Ministra Środowiska w związku naruszeniem art. 6 ustawy o izbach gospodarczych oraz bieżącymi pracami legislacyjnymi - sprawa w toku.


Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji, będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej uczestniczy w jej pracach. Aktualnie przygotowywane jest Walne Zgromadzenie KIG. W celu dopracowania programu dzialania organizacja zwraca się, za naszym posrednictwem, do przedsiębiorców z ankietą. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres kig@chik.pl


Pozostałe wiadomości z KIGCHIK


Główny Sąd Polubowny wykluczył firmę AWAX Sp. z o.o. z grona członków Izby
Reprezentant tej firmy - Wł. Urbański jest odpowiedzialny za:
1.      lekceważenie obowiązków wynikających z przyjętej uchwały Rady Izby z dnia 12 grudnia 2008 r.,
2.      wkraczanie w kompetencje innych organów Izby,
3.      pomówienia polegającego na ujawnianiu treści gołosłownych podejrzeń, bez przedstawienia dowodów.
4.      świadome działania na szkodę interesu Izby.

Rada Izby odwołała Władysława Urbańskiego z funkcji wiceprezesa Zarządu.[29.01.09]