strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp ciepła


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła    >>>


Kto może być członkiem Izby Rzeczoznawców ?

§ 7

1.       Członkiem Izby może być wyłącznie rzeczoznawca.
2.       Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu oznacza jednoczesną utratę członkostwa w Izbie.  

§ 8

1.       Kandydat na rzeczoznawcę powinien być co najmniej od roku członkiem Stowarzyszenia i posiadać wyższe wykształcenie techniczne, a także udokumentować osiągnięcia związane ze specjalnością (specjalnościami), o którą (które) występuje.
2.       Osoba, o której mowa w ust. 1, nie posiadająca wyższego wykształcenia może być członkiem Izby, o ile posiada udokumentowane, duże doświadczenie zawodowe oraz minimum 10 letnią praktykę zawodową związaną ze specjalnością (specjalnościami), o którą (które) występuje.
3.       Osoba, o której mowa w ust. 2 jest przyjmowana w poczet członków Izby uchwałą jej Walnego Zgromadzenia.
4.       Osoba, o której mowa w ust.1 i 2 składa wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu do Rady Izby Rzeczoznawców, za pośrednictwem Zarządu Izby.
5.       Członkostwo w Izbie jest równoznaczne z prawem do używania tytułu rzeczoznawcy.  

§ 9

Wnioski kandydatów są rozpatrywane przez Radę Izby Rzeczoznawców lub Komisję Kwalifikacyjną, o ile Zarząd Izby taką powoła. 
 
§ 10

1.       Rada opiniuje wnioski i zaopiniowane pozytywnie przekazuje do Zarządu Izby, a zaopiniowane negatywnie są zwracane kandydatom wraz z uzasadnieniem.
2.       Zarząd Izby nadaje uprawnieniw rzeczoznawcy w określonej specjalności, zgodnie opinią Rady i  uchwałą Walnego Zgromadzenia w przypadku osób, o których mowa w § 8 ust. 2.
3.       Osoby, których Zarząd Izby ustanowił rzeczoznawcami otrzymują dyplom rzeczoznawcy, pieczęć i legitymację, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 4.       Osoby, których wnioski zostały ocenione negatywnie mogą ubiegać się ponownie o ustanowienie rzeczoznawcą po upływie dwóch lat.  

  § 12
Skreślenie z listy członków Izby następuje:
1)      na wniosek rzeczoznawcy,
2)      z dniem ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3)      na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
4)      na wniosek Rady Izby Rzeczoznawców w związku z nieprzestrzeganiem kodeksu etycznego rzeczoznawcy oraz nie uczestniczenia w szkoleniach zaakceptowanych przez Radę.
5)    z powodu braku aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu błędu w działalności zawodowej.

przez Stowarzyszenie należy rozumieć Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji

Do celów i zadań Izby należą:
1.       rozwój nauki i techniki w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji oraz pomp ciepła,
2.       działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz powiązanych zagadnień energetycznych i ochrony środowiska,
3.       działalność informacyjno-edukacyjna i certyfikacyjna,
4.       podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców,
5.       przestrzeganie etyki zawodowej rzeczoznawców,
6.       reprezentowanie środowiska zawodowego rzeczoznawców.


Zasadniczym zadaniem Izby rzeczoznawców jest zapewnienie realizacji niektórych zapisów ustawy f-gazowej.


Nowe prawo proponuje:
Art. X.1.(10.1.) Operatorzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych, są zobowiązani zapewnić, że instalowanie takich urządzeń i pomp ciepła jest wykonywane pod nadzorem osoby o kwalifikacjach określonych odpowiednio w ust. 2 i 3 na podstawie projektu zatwierdzonego przez osobę o takich kwalifikacjach.             2. Nadzór nad instalowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, o których mowa w ust. 1, a także zatwierdzanie projektów na podstawie których prowadzone jest instalowanie takich urządzeń i pomp ciepła może wykonywać osoba z wyższym wykształceniem technicznym w kierunku zgodnym z zakresem wykonywanej czynności oraz z co najmniej pięcioletnią udokumentowaną praktyką w projektowaniu i instalowaniu takich urządzeń i pomp ciepła, posiadająca certyfikat dla personelu Kategorii I, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji wymienionym w art. 1 pkt f, lub odpowiedni certyfikat tymczasowy dla personelu.

oraz

4. Operator urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych, w którym wyciek tych gazów przekroczył w skali roku 20% jest zobowiązany do zapewnienia, że w terminie 30 dni od stwierdzenia takiego wycieku zostanie wykonana przez osobę o kwalifikacjach określonych odpowiednio w ust. 2 lub 3 ekspertyza wskazująca sposób postępowania z urządzeniem lub systemem ochrony przeciwpożarowej zapewniający ograniczenie wycieku do poziomu poniżej 5% w skali roku.

5. Operator urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, dla którego została wykonana ekspertyza, o której mowa w ust. 4 jest zobowiązany do postępowania z tym urządzeniem lub systemem w sposób  wskazany w tej ekspertyzie”.


Powyższych zagadnień nie można właściwie rozwiązać, bez zorganizowanej działalności ekspeckiej.

Stąd środowisko wyszło z inicjatywą umożliwiającą wprowadzenie odpowiednich procedur jak i weryfikację postępowań.


Jak zostać rzeczoznawcą ?  >>>