strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Stanowisko organizacji branżowych do zmian i poprawek w Rozporządzeniu (WE) 2037/2000 - wersja robocza

Tu znajdziesz fragment sprawozdania Komisji, który był przedmiotem oceny   >>>


Poddawszy ocenie 65 poprawek zaproponowanych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności do wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, organizacje zrzeszone w Branżowym Porozumieniu Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła (w organizacji) wnoszą o:

przyjęcie poprawek z numerami 17, 36, 37, 53 oraz 57,

odrzucenie poprawki nr 35.

Do pozostałych poprawek organizacje nie wnoszą uwag.

                                           U Z A S A D N I E N I E

Organizacje branżowe popierają proponowane zmiany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ws. substancji zubożających warstwę ozonową. Regulacja sprzyjać będzie wypełnianiu zobowiązań wynikających z Protokołu Montrealskiego. Niemal wszystkie projektowane zmiany i do nich przedłożone poprawki są korzystne z punktu widzenia skuecznej realizacji celów, dobrze uzasadnione i nie wywołują zaskoczenia.

Natomiast trudno jest znaleźć zrozumienie dla poprawki nr 35, zwłaszcza treści zawartej w jej drugim akapicie, a przede wszystkim w samym uzasadnieniu.

"Aby móc zapobiegać nielegalnemu handlowi, należy mieć możliwość monitorowania przepływu substancji. Niezbędne jest zatem, aby substancja była poddawana recyklingowi lub wykorzystywana ponownie w tym samym zakładzie".

Proponowany schemat postępowania wywoła zjawisko pozorowanej regeneracji substancji kontrolowanych, gdy ta jest zbędna.

Jest oczywistym, że po 31.12.2009 r. nastąpią poważne deficyty substancji HCFC stosowanych jak czynniki chłodnicze w urządzeniach i instalacjach. A ponieważ co 2/3 naprawa układu chłodniczego wiąże się z uzupełnianiem czynnika, zatem dla utrzymania ich normalnej pracy firmy serwisowe muszą wykorzystywać czynniki odzyskiwane z innych układów.

Wymiany czynników są zajęciem poważniejszym, wymagającym wiele czasu i z punktu widzenia technicznego nie jest fizycznie możliwe, by serwisy chłodnicze w skali całego kraju, gdzie jest 5000 ton substancji kontrolowanych w kilkuset tysiącach urządzeń i instalacji chłodniczych, mogły te czynności zrealizować. W rezultacie powstać może zagrożenie wyłączeń z eksploatacji wielu urządzeń i instalacji.

Trzeba zaznaczyć, że proponowana poprawka powodować będzie zwiększonie emisji substancji kontrolowanej z dwóch powodów. Po pierwsze, serwisy chłodnicze nie dysponują tak dużą ilością butli niezbędnych do gromadzenia substancji, a po drugie regulacje krajowe preferują sytuację, gdy czynnik ulega emisji, niż gdy jest on gromadzony jako odpad przeznaczony do utylizacji. Opłaty z tytułu ucieczki gazów do atmosfery są 3- krotnie niższe.

W uzupełnieniu należy dodać, że wielokrotnie większe zagrożenie od wzmiankowanego w uzasadnieniu do poprawki (nierozwiązane w nowelizowanej regulacji !) stwarza możliwość legalizacji przemycanych, pierwotnych HCFC poprzez wystawianie fikcyjnych świadectw regeneracji przez przedsiębiorstwa realizujące tę czynność.

Rozporządzenie nie reguluje ważnej kwestii - statusu właścicielskiego odzyskanego i poddanego regeneracji czynnika.


Procedura

Stanowisko przekazujemy zainteresowanym Europarlamentarzystom do godz. 14:00 w dniu 23.03. br.
Debata w Parlamencie odbędzie się w dniu 24.03. br. o godz. ok. 24:00 (!)
Głosownie - w dniu 26.03.br. po południu.