strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Rekompensaty za pozyskiwanie zużytych czynników


Skuteczną formą badań opinii przedsiębiorców i serwisantów zaangażowanych w działania związane z ograniczaniem emisji jest ankieta Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji zatytułowana 10 warunków skutecznego prawa.
Respondenci największe zagrożenie dla realizacji zadania ograniczania emisji czynników chłodniczych widzą w braku w Polsce sprawnej sieci odbioru zużytych substancji. Wagę problemu podkreśla uzyskiwana  nota - średnio blisko 9,7. Organizacje branżowe winny podjąć działania rozwiązujące problem lub wskazujące na sposób jego rozwiązania. Utrzymywanie obecnego stanu sprowadza nowe regulacje prawne związane z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi do absurdu.
Kolejną ważną kwestią, która wymaga pilnego wdrożenia, jest sprawa rekompensat za odzysk i przekazanie do regeneracji lub utylizacji zużytych czynników chłodniczych. Zagadnienie otrzymuje w ocenach respondentów bardzo wysoką notę 9,6 pkt na 10 możliwych. Słuszność takiego rozwiązania w systemie prawnym wskazuje już rozporządzenie (WE) 2037/2000 w art. 17. Krajowe prawo zupełnie nie odnosi się do problemu.

Niepokój związany z unikaniem wprowadzenia właściwego rozwiązania systemowego przedstawiła Rada Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji w swojej uchwale nr 1 z dnia 12 maja 2008 r. ws. systemu rekompensat za zużyte czynniki chłodnicze przekazanej później do resortu środowiska.

Pojawianie się czynników chłodniczych wymagających regeneracji lub zniszczenia z powodu ich zanieczyszczeń lub rozwarstwień jest powszechne. Skala zjawiska jest znaczna. W przeprowadzonym badaniu ankietowym przez Krajową Izbę Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji przedsiębiorcy sygnalizują, że w 2008 r. będzie w kraju około 100 ton zużytych czynników z grup HCFC i HFC.

Brak zachęt rzeczowych i finansowych jest zasadniczym powodem dużej nieskuteczności pozyskiwania, gromadzenia, regeneracji czy destrukcji zużytych czynników chłodniczych  w kraju - konkluduje cytowana uchwała Rady przekazana do resortu środowiska. W wielu państwach wprowadzono systemy dopłat za pozyskanie zużytych czynników prowadzące do znakomitych efektów.

Działania wspomnianego resortu idą jakby w odwrotnym kierunku. Będąc projektodawcą nowych ustaw dotyczących substancji kontrolowanych i niektórych gazów cieplarnianych, poza jednym wyjątkiem, żadna z kwestii sygnalizowanych przez respondentów we wspomnianej ankiecie "10 warunków..." nie znajduje zainteresowania u projektodawcy.
Niewłaściwa postawa resortu występuje także w kolejnych pracach legislacyjnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, gdzie zamiast sprzyjać ochronie środowiska stymuluje jego niszczenie. Regulacja wprowadzając nieprzemyślany system stawek, zachęca do emitowania zużytych czynników chłodniczych, obciążając wyższymi opłatami tych, którzy w poczuciu troski o środowisko zbierają odpady zamiast je wypuszczać do atmosfery. Mimo interwencji kilku izb gospodarczych resort nie sprostował oczywistego błędu.

Dezaprobatę dla postępowania resortu wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, kierując List otwarty do Ministra Środowiska - Pana Profesora Macieja Nowickiego.


Zapoznaj się z propozycją rozwiązania systemu rekompensat finansowych >>>

Istotnym zagadnieniem są rekompensaty rzeczowe, czyli wsparcie udzielane formom serwisowych w zakresie pozyskiwania, regeneracji i utylizacji zuzytych czynników chłodniczych. W części jest to jeden z celów naszego Stowarzyszenia.  >>>