strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Uwagi do artykułu: INSPEKCJA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI – ANALIZA WYMAGAŃ I PROPOZYCJA PROTOKOŁU autorstwa Pana dr inż. Macieja Mijakowskiego   >>>


Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła - osoba prawna:

W związku z publikacją na łamach czasopisma Chłodnictwo & Klimatyzacja artykułu z w/w tytułem konieczne staje się sprecyzowanie poruszanego w nim problemu.  

Zasadnicze zastrzeżenie budzi przedstawiona podstawa prawna. Dyrektywa nie jest przepisem obowiązującym w krajowym systemie prawnym. Właściwym odwołaniem jest tu ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).  

Prawo budowlane wdrażając na grunt krajowy dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003 r. str. 65-71; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, str. 168), ograniczyło wymagania stawiane właścicielom lub użytkownikom systemów klimatyzacji do:
Art. 62 ust. 1 pkt 6)

okresowej (kontroli), co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy, chłodniczej, nominalnej większej niż 12 kW.
 

Przedmiotowy wymóg wszedł w życie z dn. 1.01.2009 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), a zatem oceny winny zostać przeprowadzone do 2014 roku (dla instalacji istniejących). Jest więc niezmiernie dużo czasu, a i sama dyrektywa ulegnie znacznym modyfikacjom wkrótce podczas ostatniego przed wyborami posiedzenia Europarlamentu. Pociągnie to za sobą zmiany w polskiej ustawie.  

Prawdopodobnie wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji sporządzanych ocen, gdyż każdy uprawniony raz w roku musi przejść kontrolę poprawności sporządzania dokumentu, chyba że takiego nie sporządzał. Ogólnie 0,1% prac wybranych losowo musi być poddane weryfikacji. Projektowane prawo bardzo podkreśla konieczność zachowania niezależności uprawnionych do sporządzania ocen. W wielu krajach wykorzystywano sytuację do oferowania modernizacji systemu. Zdecydowano, że należy to „uciąć”.  

Jest tendencja do obniżenia mocy chłodniczej do 5 kW. Zmienia się też podejście do przedmiotu oceny. W większym stopniu mówi się o aktualnej sprawności technicznej.  

Warto dodać, że instytucje budżetowe muszą zastosować się do uwag wynikających z oceny.  

Polskie prawo budowlane, ze szkodą dla efektów regulacji, zupełnie pomija kwestię pomp ciepła. Można spodziewać się, że zagadnienie wróci. Dla obiektów z dostępem publicznym (a więc i market prywatny) o pow. użytkowej ponad 250 m kw. powinno rozważyć się stosowanie pompy ciepła.  

W świetle powyższego proponowana forma protokołu całkowicie odbiega od postawionego wymogu prawnego. Z jednej strony zawiera zbiór danych, których wpływ na rezultat końcowy opracowania polegającego na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych układów chłodniczych jest żaden. Z drugiej strony nie odnosi się do celu opracowania. Użytkownik musi otrzymać inżynierską poradę techniczną na temat ewentualnego usprawnienia funkcjonującego układu chłodniczego.  

Dyrektywa doprowadziła do rozwoju technik pomiarowych, do wytworzenia atrakcyjnego przyrządu diagnostycznego*, który w całości realizuje przedmiotową ocenę. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest włączenie się m. in. w układ chłodniczy, wykonanie możliwych regulacji, a następnie analiza elementów, w których zakres regulacji jest zbyt wąski. Oceniony zostanie stan sprężarki, czy wymienników ciepła. I to jest rozwiązanie właściwe zadania polegającego na ocenie układu chłodniczego pod względem sprawności.  

Proponowana w protokóle forma inspekcji z wykorzystaniem „kartki i latarki” jest zbyt ryzykowna i raczej wskazane jest podejście bardziej profesjonalne z użyciem instrumentów pomiarowych. Nowe przepisy wprowadzą zasady odbierania uprawnień na okres jednego roku z tytułu wadliwej lub nieprofesjonalnej oceny i publikację na stronie internetowej Ministerstwa nazwisk byłych uprawnionych, o czym warto pamiętać.  

Niewątpliwie przedstawiona idea protokolarnego przeglądu systemy klimatyzacji jest godna polecenia, ale jej związek z istniejącym wymogiem prawnym jest znikomy.
======
* Na jesieni br. odbędzie się w Warszawie prezentacja stosowania przyrządu. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła.