strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

SN-T CHIK OPP składa skargę na Ministra Środowiska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


W związku z brakiem odpowiedzi Ministra Środowiska na pismo Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  (>>>) przy ewidentnym naruszeniu przez resort prawa organizacja skierowała sprawę do sądu administracyjnego.

Kompetencje w kwestii uznania, że świadectwa kwalifikacji mogą być traktowane jako tymczasowe certyfikaty personalne dla czynników chłodniczych z grupy HFC, posiada wyłącznie Sejm RP, a w szczególnych wypadkach Rada Ministrów RP. Minister, będąc władzą wykonawczą, może działać w zakresie wskazanym w ustawie. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową nie daje takiej delegacji prawnej, a właściwość przedmiotową przypisuje ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Ustawy o f-gazach dotąd nie ma.

Należy wspomnieć, że nie jest to pierwszy przypadek działań resortu w sposób niezgodny z uregulowaniami. Wcześniej Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji zwracała się do resortu środowiska o sprostowanie błędnej interpretacji zamieszczonej na stronie internetowej mos.gov.pl.

Stowarzyszenie zauważa, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przed sądem wnoszonej kwestii zainteresowane osoby będą mogły wystąpić o zwrot poniesionych nakładów na szkolenia i egzaminy na świadectwo kwalifikacji pod warunkiem wskazania, że przed kontrowersyjną publikacją takie świadectwa były im niepotrzebne.

Organizacja zapowiada udzielenie pomocy prawnej zainteresowanym.

Czy warto uzyskiwać teraz świadectwa kwalifikacji ?