strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Wkrótce Parlament Europejski dokona nowelizacji Rozporządzenia 2037/2000


Mamy nowe rozporządzenie. Wprowadzono zmianę zgodne z naszymi sugestiami  >>>


Stanowisko organizacji branżowych do zmian i poprawek w Rozporządzeniu (WE) 2037/2000   >>>


Tekst regulacji jest dosyć nieczytelny, wobec tego wskazujemy kilka istotniejszych zagadnień.
 Pełen tekst projektu regulacji (już po I-szym czytaniu !) tutaj znajdziesz   >>>

Projekt nowej regulacji dotyczącej substancji kontrolowanych jest w końcowym stadium - już za dwa tygodnie głosowanie.

Do 4 marca 2009 roku zgloszono 65 poprawek. Niektóre z nich są bardzo kontrowersyjne. Niestety jednomyślnie zostały przyjęte przez 47 - osobową komisję Europarlamentu. 

Cytowane poniżej fragmenty dokumentów unijnych są w oryginalnej formie. Niestety jakość tłumaczeń nie jest dobra.


Kilka istotnych wyjaśnień - niezwykle cennych przy interpretacji zapisu !

Począwszy od 2010 r. pierwotne HCFC nie będą mogły być stosowane do obsługi technicznej i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Aby umożliwić egzekwowanie tego ograniczenia, konieczne jest wprowadzenie jasnego rozróżnienia między materiałem pierwotnym i zregenerowanym oraz oznaczenie materiału zregenerowanego jako takiego. To dalsze ograniczenie polegające na stosowaniu wyłącznie zregenerowanych HCFC, które wyklucza stosowanie substancji poddanych recyklingowi (chyba że substancje zostały odzyskane przez samego operatora urządzenia) zmniejszy handel HCFC, co z kolei zwiększy identyfikowalność i tym samym zmniejszy ryzyko nielegalnego stosowania i handlu. Wymóg etykietowania urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory ułatwi odzysk HCFC w momencie unieszkodliwiania urządzeń i zmniejszy ryzyko nielegalnego wywozu (Artykuł 11).

Do niszczenia substancji kontrolowanych stosuje się jedynie technologie zatwierdzone przez strony. Aby ułatwić wdrożenie tego wymogu, treść odnośnych decyzji podjętych przez strony powinna zostać włączona do niniejszego rozporządzenia i powinna być aktualizowana w drodze procedury komitetowej.
Komisja będzie uprawniona do sporządzenia wykazu produktów i urządzeń, w przypadku których odzysk substancji kontrolowanych lub ich niszczenie bez wcześniejszego odzysku będzie uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, i będzie w związku z tym obowiązkowe.


Warto wiedzieć, że w Polsce w układach chłodniczych posiadamy ponad 5000 ton HCFC i nie ma ani jednej instalacji do ich niszczenia.

W poprzednim okresie mieliśmy w układach ok. 700 ton CFC (R12, trochę R11) i z tego niemal  wszystko uciekło do atmosfery.


Motywy

6) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 2037/2000 od 2010 r. pierwotne wodorochlorofluorowęglowodory nie mogą być już stosowane do obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Aby zminimalizować ryzyko nielegalnego stosowania pierwotnych
wodorochlorofluorowęglowodorów jako materiału poddanego recyklingowi lub zregenerowanego, do obsługi technicznej powinien być stosowany jedynie materiał zregenerowany, a odsprzedaż wodorochlorofluorowęglowodorów poddanych recyklingowi powinna być zakazana; wodorochlorofluorowęglowodory poddane recyklingowi powinny być stosowane wyłącznie, gdy zostały odzyskane przez operatora urządzenia.

Jest tu spora niespójność zapisu motywu z samym przepisem. Odzyskiwać może wyłącznie przedsiebiorstwo z certyfikatem lub serwisant z certyfikatem. Mozna dodać, że w wielu miejscach operatora określa się jako użytkownika, co też jest niepoprawne.


Definicje

„regeneracja” oznacza powtórne przetworzenie i uszlachetnienie odzyskanej substancji regulowanej  kontrolowanej  z wykorzystaniem takich procesów, jak filtracja, osuszanie, destylacja, i obróbka chemiczna, w celu doprowadzenia przywrócenia tej substancji określonej jakości odpowiadającej jakości materiału pierwotnego

Komisja Europarlamentu proponuje poprawkę:

„regeneracja” oznacza powtórne przetworzenie odzyskanej substancji kontrolowanej w celu osiągnięcia określonych standardowych właściwości odpowiadających właściwościom materiału pierwotnego,

Komentarz:
poprawka Komisji Europarlamentu jest słuszna (?)    >>>  weź udział w głosowaniu
sonda poniżej - litera A

Uwaga dodatkowa do definicji.
Zmiana definicji wprowadzania do obrotu w nowej regulacji (jest to tu wyłącznie obrót używanym sprzętem zawierającym HCFC) czyni niemożliwym zbliżenie przyszłej krajowej ustawy o SWZO i f-gazach. Obrót substancją kontrolowaną będzie zabroniony, zaś w przypadku HFC nie ma tego obostrzenia.

Najważniejsze uregulowanie


2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 do dnia 31 grudnia 2014 r. zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane do celów obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pod warunkiem, że na etykiecie pojemnika znajduje się oznaczenie, że substancja została zregenerowana.

i kolejny akapit:

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wodorochlorofluorowęglowodory po recyklingu mogą być stosowane do celów obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo odzyskało je z takich urządzeń.

Komisja Europarlamentu proponuje poprawkę:

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wodorochlorofluorowęglowodory po recyklingu mogą być stosowane do celów obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz nawrotnych systemów pomp klimatyzacyjnych/cieplnych pod warunkiem, że odzyskano je z takich urządzeń w tym samym zakładzie, w którym stosowana jest odzyskana substancja.

Komentarz komisji:

Aby móc zapobiegać nielegalnemu handlowi, należy mieć możliwość monitorowania przepływu substancji. Niezbędne jest zatem, aby substancja była poddawana recyklingowi lub wykorzystywana ponownie w tym samym zakładzie.

Komentarz:
poprawka komisji Europarlamentu jest niesłuszna. Przedsiębiorca, który odzyskał SZWO powinien po oczyszczeniu móc zastosować je w innych układach. W innym wypadku nastąpią fikcyjne regeneracje.
Z drugiej strony czynnik jakościowo lepszy, który można oczyścić poprzez filtrowanie szedłby do zniszczenia, natomiast czynnik gorszy, który w większym stopniu kwalifikowałby się do zniszczenia, mógłby być regenerowany i wprowadzany do obrotu. Trochę to nielogiczne.
  >>>  weź udział w głosowaniu - sonda poniżej - litera B


3. W przypadku stosowania zregenerowanych HCFC lub HCFC poddanych recyklingowi do celów obsługi technicznej i naprawy, na urządzeniu chłodniczym i klimatyzacyjnym, którego to dotyczy, należy wskazać rodzaj substancji, jej ilość znajdującą się w urządzeniu oraz, jak określono w art. 6 dyrektywy 67/548/EWG, symbol ryzyka i wskazanie na zagrożenia wiążącego się ze stosowaniem substancji.

Komisja Europarlamentu proponuje poprawkę:

3. W przypadku stosowania zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów lub wodorochlorofluorowęglowodorów poddanych recyklingowi do celów obsługi technicznej i naprawy, na urządzeniu chłodniczym i klimatyzacyjnym oraz nawrotnym systemie pomp klimatyzacyjnych/cieplnych, którego to dotyczy, należy wskazać rodzaj substancji, jej ilość znajdującą się w urządzeniu oraz, jak określono w art. 6 dyrektywy 67/548/EWG, symbol ryzyka i wskazanie na zagrożenia wiążącego się ze stosowaniem substancji. Należy prowadzić zapisy ilości i typu dodanej substancji, a także danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa lub technika, który dokonał obsługi technicznej i naprawy.

Komentarz komisji:

Choć zakres sprzętu przewidzianego do wykorzystania recyklingowanych lub zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów jest taki sam jak w rozporządzeniu 2037/2000, treść ustępu nie jest obecnie zgodna z treścią art. 22. Należy dodać nawrotne systemy pomp klimatyzacyjnych/cieplnych w celu zachowania spójności. Ważne jest jasne stwierdzenie, że urządzenia mogą być serwisowane za pomocą zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów. Poza tym, w treści wniosku nie jest jasne, czy etykieta odnosi się do regenerowanej lub recyklingowanej ilości/typu (można dodać oba), czy też do ilości całkowitej.

Komentarz:
poprawka komisji Europarlamentu jest słuszna (?)    >>>  weź udział w głosowaniu
sonda poniżej - litera C


Komisja Europarlamentu proponuje uzupełniającą poprawkę:

3a. Państwa członkowskie prowadzą rejestry przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory. Jedynie przedsiębiorstwa figurujące w tych rejestrach będą miały zezwolenie na wprowadzanie do obrotu zregenerowanych HCFC. Do dnia 1 stycznia 2010 r. państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje programy rejestracji. Państwa członkowskie udostępniają rejestr w celu umożliwienia przedsiębiorstwom otrzymującym zregenerowane HCFC potwierdzenie źródła substancji.  
Przedsiębiorstwa wykorzystujące zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory do obsługi technicznej i naprawy prowadzą rejestr zawierający wykaz przedsiębiorstw, które dostarczyły zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory.

Komentarz komisji:

Jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest obniżenie ryzyka nielegalnego wykorzystywania i handlu wodorochlorofluorowęglowodorami poprzez ograniczenie wprowadzania do obrotu zregenerowanych wodorochlorofluorowęglowodorów. Zwłaszcza jeżeli zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory są równorzędne z pierwotnymi wodorochlorofluorowęglowodorami lub do nich podobne, rozróżnienie substancji zregenerowanych i pierwotnych będzie trudne. Przedsiębiorstwa zajmujące się regeneracją mają obowiązek posiadania licencji na oczyszczanie ścieków i prowadzą rejestr działalności w zakresie regeneracji. Wprowadzenie dostępnych publicznie rejestrów oraz obowiązku prowadzenia przez te przedsiębiorstwa rejestrów będzie stanowić środek zniechęcający do nielegalnego handlu.

Komentarz:
poprawka komisji Europarlamentu jest słuszna (?). Można dodać, że firma serwisowa może wykonać instalacje do regenerowania HCFC we własnym zakresie i na własny użytek.    >>>  weź udział w głosowaniu
sonda poniżej - litera D


1. Substancje kontrolowane zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki lub systemach przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje się w trakcie obsługi technicznej urządzeń lub przed ich demontażem bądź usunięciem, w celu zniszczenia przy użyciu technologii zatwierdzonych przez strony, wymienionych w załączniku VII, lub w celu ich przeznaczenia do recyklingu lub regeneracji.

Komisja Europarlamentu proponuje poprawkę:

1. Substancje kontrolowane (łącznie ze środkami porotwórczymi w piance) zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach cieplnych, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki lub systemach przeciwpożarowych i gaśnicach, pochodzących od różnego typu użytkowników, w tym z gospodarstw domowych, odzyskuje się w trakcie obsługi technicznej urządzeń lub przed ich demontażem bądź usunięciem, w celu zniszczenia przy użyciu technologii zatwierdzonych przez strony, wymienionych w załączniku VII. 
Komisja opracuje załącznik do rozporządzenia zawierający normy wykonania, w którym określony zostanie poziom odzysku substancji zubożających warstwę ozonową w każdej kategorii produktu i sprzętu, a także normy monitorowania odzwierciedlające najlepsze środowiskowe wzorce postępowania. Środki te mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3.

Komentarz komisji:

Pianka w lodówkach zawiera niejednokrotnie więcej substancji zubożających powłokę ozonową niż czynnik chłodniczy. Zgodnie z rozporządzeniem 2037/2000 operatorzy mieli odzyskiwać te substancje (środki porotwórcze) z pianki, jednak niektóre państwa członkowskie nie zastosowały się do tego wymogu. Należy wyraźnie stwierdzić, że jest to wymóg. Recykling i regeneracja zużytych substancji zubożających ozon powinna być dozwolona w przypadkach, gdy substancje te będą przeznaczone do zastosowań dozwolonych (tzn. zastosowań nieodzownych i krytycznych zgodnie z rozporządzeniem). Celem niniejszego rozporządzenia jest zniesienie innych niż nieodzowne zastosowań tych substancji. Choć rozporządzenie 2037/2000 wymaga odzysku substancji zubożających warstwę ozonową, poziom ich odzysku w praktyce w niektórych zakładach (np. niektóre zakłady recyklingu lodówek) jest niedopuszczalnie niski i istnieją ogromne, nieuzasadnione względami technicznymi różnice w wynikach działalności tych zakładów na terenie WE. Normy wykonania zawierają informacje o procentowym udziale substancji zubożających warstwę ozonową, która ma zostać odzyskana z różnych typów produktów i sprzętu, a także minimalne normy nadzoru technicznego.

Komentarz:
poprawka komisji Europarlamentu jest słuszna (?)    >>>  weź udział w głosowaniu
sonda poniżej - litera E


Ograniczanie emisji

1. Przedsiębiorstwa podejmują wszelkie wykonalne środki ostrożności w celu zapobiegania wszelkim wyciekom substancji kontrolowanych i ich minimalizowania. W szczególności stacjonarne urządzenia zawierające płyn chłodniczy w ilości powyżej 3 kg są kontrolowane corocznie pod kątem wycieków (Tylko raz na rok !!!)

Komisja Europarlamentu proponuje poprawkę:

1. Przedsiębiorstwa podejmują wszelkie wykonalne środki ostrożności w celu zapobiegania wszelkim wyciekom substancji kontrolowanych i ich minimalizowania. W szczególności operatorzy następujących zastosowań stacjonarnych: urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp cieplnych, w tym ich obiegów, oraz urządzeń zawierających rozpuszczalniki lub systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic, w których wykorzystywane są substancje kontrolowane wyszczególnione w załączniku I, z wykorzystaniem wszystkich środków, które są technicznie dostępne i nie powodują powstania nieproporcjonalnie wysokich kosztów:

a) zapobiegają wyciekom tych gazów; oraz
b) dokonują natychmiastowej naprawy każdego wykrytego wycieku, a w każdym przypadku w ciągu 14 dni.

4. Operatorzy zastosowań, o których mowa w ust. 1, w których jest wykorzystywane 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych, prowadzą dokumentację dotyczącą ilości i typu zainstalowanych substancji kontrolowanych, wszelkich ilości dodanych i ilości odzyskanych podczas serwisowania, konserwacji i końcowego unieszkodliwienia. Prowadzą oni również dokumentację innych istotnych informacji, zawierającą nazwę przedsiębiorstwa, które przeprowadziło serwis lub konserwację, lub konserwatora, który przeprowadził serwis lub konserwację, jak również daty i wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych na podstawie ust. 2, 3 i 4 oraz właściwe informacje dotyczące zwłaszcza identyfikacji poszczególnych urządzeń stacjonarnych, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c). Dokumentacja ta jest udostępniana właściwemu organowi i Komisji na ich wniosek.

5. Do dnia 1 stycznia 2011 r. Komisja ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 3, standardowe wymagania dotyczące kontroli wycieków dla każdego z zastosowań, o których mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

Komentarz komisji:

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych zawiera bardziej szczegółowe przepisy na temat wycieków i emisji substancji kontrolowanych. W celu zachowania spójności, poprawy jakości tekstu, a także zapewnienia większej ilości zabezpieczeń przed emisją lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tego samego tekstu w niniejszym rozporządzeniu.

Komentarz:
pomineliśmy fragment propozycji komisji przywrócenia częstotliwości kontroli pod względem wycieków układów chłodniczych zawierających substancje kontrolowane. Dyskusyjna jest sprawa tych 14 dni - to chyba przesadnie długi termin.
poprawka komisji Europarlamentu jest słuszna (?)    >>>  weź udział w głosowaniu
sonda poniżej - litera F


Sprawozdawczość
Komentarz
Regulacja nie wprowadza obowiązku sprawozdawczości dla serwisów jak i operatorów.


Branżowe organizacje :
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji
Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła
Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Energetyki i Ochrony Środowiska
Branżowe Porozumienie Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła (w organizacji)
Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła
zostały zaproszone do konsultacji projektu rozporządzenia i oceny przedłożonych poprawek.

Stanowisko polskiej branży chłodniczej przedstawimy w ciągu najbliższych kilku dni.


Zapraszamy do udziału w sondzie. Pierwsze wyniki opublikujemy we wtorek, natomiast pełne rezultaty również opublikujemy, a także prześlemy do Europarlamentu.


Wyniki ankiety
Udział wzięło  59 respondentów

Podsumowanie:
A - 56 respondentów jest za zmianą (za nową definicją regeneracji), 1 przeciw przy 2 nie mam zdania,

B - 50 respondentów jest przeciwnych wprowadzeniu poprawki komisji Europarlamentu, 8 za poprawką przy 1 nie mam zdania (odzyskane SZWO stosowane tylko w tym samym zakładzie),

C - 46 respondentów jest za etykietą, 5 jest przeciw umieszczaniu etykiety, 8 nie ma zdania,

D - 45 respondentów jest za rejestrem, 8 przeciw, 6 nie ma zdania,

E - 25 respondentów jest przeciw, 11 jest za ustaleniem norm odzysku, 23 nie ma zdania,

F - 55 respondentów ja za przyjęciem poprawki zbliżającej harmonogram sprawdzeń szczelności układów napełnionych SZWO do f-gazów, 4 jest przeciw,

termin naprawy nieszczelności
- 23 respondentów jest za 48 godzinnym terminem, 26 respondentów za terminem 7 dniowym, 10 za dwutygodniowym,
2 w komentarzu napisało by nie określać w przepisie, bo to bzdura,
1 komentarz sugeruje zróżnicowanie tego terminu w zależności od wielkości napełnienia - 4 nowych respondentów poparło ten komentarz !,

obowiązek składania sprawozdania
- 55 respondentów jest za zlikwidowaniem obowiązku przy 4 za jego utrzymaniem.