strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

  Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków


Wczoraj (23.04.09) odbyło sie w Parlamencie Europejskim drugie czytanie znowelizowanej dyrektywy.

Finalne głosowanie odbędzie się podczas ostatniej przed wyborami sesji Parlamentu - ok. 5 maja.

Szykują się spore zmiany:
1. duże wsparcie otrzymają pompy ciepła,
2. zachęty w postaci obniżonej stawki VAT dla prac podnoszących efektywność energetyczną budynków,
3. nowe charakterystyki energetyczne budynków muszą zawierać wydzielone pozycje: zużycie energii na potrzeby ogrzewania i osobno na potrzeby chłodzenia (patrz pkt 16),
4. w obiektach publicznych należy wdrażać uwagi z ocen obiektów (klimatyzacja !),
5. zmienia się podejście do przeglądów klimatyzacji - w większym stopniu w zakresie ich sprawnego funkcjonowania, a nie dopasowania do potrzeb, jak to było dotychczas,
6. określenie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków przejmuje teraz Komisja europejska - prawdopodobnie kraje członkowskie zrobiły to w sposób, który daje różne wyniki dla tego samego budynku,
7. wprowadza się niezależne systemy kontroli wystawionych świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji - 0,5% wystawionych świadectw charakterystyk ma być poddane sprawdzeniu. Każdy wystawiający charakterystyki musi być sprawdzony w danym roku. W przypadku wad, certyfikator traci uprawnienia i będzie umieszczany na liście dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa,
8. ustalone zostaną minimalne wymagania energetyczne w odniesieniu do centralnej jednostki klimatyzacji lub wytwornicy wody lodowej w systemach klimatyzacji,
9. aby energia pozyskiwana z otoczenia przez pompy cieplne mogła zostać uznana za energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb niniejszej dyrektywy, ilość jej odpowiada ilości określonej w przepisach dyrektywy 2009/.../WE [w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych],
10.powstanie Fundusz Efektywności Energetycznej na poziomie UE. można będzie uzyskiwać dotacje m. in. na pompy ciepła.
11. państwa członkowskie, o ile jest to ekonomicznie i technicznie wykonalne, zapewniają zgodność przeprowadzanych przeglądów z przepisami dotyczącymi przeglądu systemów ogrzewania i innych systemów technicznych, o których mowa w art. 13 niniejszej dyrektywy, oraz z przepisami dotyczącymi przeglądu wycieków ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 842/2006,

Istotny zapis:
2b. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 i 2, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przyjęciu środków mających na celu zapewnienie udzielania porad użytkownikom w sprawie wymiany systemów klimatyzacji lub modyfikacji systemu klimatyzacji, które mogą obejmować przeglądy mające na celu dokonanie oceny sprawności i doboru odpowiedniego systemu klimatyzacji. Ogólny wpływ tego podejścia jest równoważny z wpływem wynikającym z przepisów zawartych w ust. 1 i 2. Jeżeli państwa członkowskie stosują środki, o których mowa w akapicie pierwszym, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. przedkładają one Komisji sprawozdanie na temat równoważności tych środków względem środków określonych w ust. 1 i 2.  Państwa członkowskie składają te sprawozdania co trzy lata. Sprawozdania mogą być zawarte w planach działań dotyczących efektywności energetycznej, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE. Uznawszy, że sprawozdanie złożone przez państwo członkowskie, o którym mowa w akapicie drugim, nie wykazuje równoważności środka, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja może w ciągu 6 miesięcy od otrzymania sprawozdania zażądać, by państwo członkowskie przedstawiło dalsze dokumenty potwierdzające równoważność albo wdrożyło określone środki dodatkowe. Jeśli w ciągu roku od przedstawienia takiego żądania Komisja nie będzie zadowolona z dostarczonych dokumentów potwierdzających równoważność lub wdrożonych środków dodatkowych, może ona cofnąć odstępstwo.

13. niezależność rzeczoznawcy sporządzającego przegląd systemu klimatyzacji.
Bardzo często w krajach członkowskich z wdrożonym prawem EPBD dochodziło do połączenia czynności związanej z wypełnianiem obowiązków przeglądu z oferowaniem nowej jednostki, co pewno rozdrażniło Komisję. Stąd następuje rozdział i ekspert oceniający musi być niezależny. Dobrym rozwiązaniem może być osoba rzeczoznawcy i rzeczoznawcy weryfikatora, w celu spełnienia oczekiwań Komisji, jak to ma miejsce w Krajowej Izbie Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Kolejnym plusem jest możliwość przejęcia przez organizację zrzeszającą rzeczoznawców obowiązków kontroli sprawozdań z przeglądów. (min. 0,1%).
Jeżeli wynik weryfikacji jest negatywny, wtedy poddaje się kolejnej weryfikacji następne 5 sprawozdań z przeglądów. Kolejny negatywny wynik jest podstawą do nałożenia kary finansowej na rzeczoznawcę lub wykreślenia z listy. Każdy rzeczoznawca musi yc przynajmniej raz sprawdzony.

14. rejestr rzeczoznawców musi być jawny.
15.w odróżnieniu od poprzedniej wersji dyrektywy, teraz powstaje obowiązek sporządzenia sprawozdania z przeglądu, w którym trzeba przedstawić ekonomiczną analizę proponowanych udoskonaleń.
16.sklepy o powierzchni od 250 m kw. będa musiały podawać do wiadomości klientów, ile zużywają energii na potrzeby chłodnictwa.

To tyle w skrócie. Jest zgłoszonych ok. 120 poprawek. Specjaliści od wentylacji koniecznie chcieliby mieć swój udział w ocenach. Stąd niektóre poprawki są nawet sprytnie sformułowane. Silne lobby. Oczywiście chodzi o proponowane modernizacji układu wentylacyjnego - tu jest zainteresowanie. Obiekty publiczne muszą zastosować się do ocen !

Pierwszej wersji dyrektywy Polska nie wdrożyła do dziś. Komisja Europejska wystosowała formalne ostrzeżenie. To są zapowiedzi, że nowa dyrektywa będzie wprowadzona do Polskiego prawa błyskawicznie.